chi cục bảo vệ môi trường
Điện thoại: 0650 3834766 - Fax : 0650 3838556